Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SHOPA.MICHUMOTO.COM.PL (dalej również: „Regulamin”)

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Cena - określona kwota wynagrodzenia należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta;
 • Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;
 • Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422 z późn. zm.);
 • Umowa Sprzedaży - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta towarów za zapłatą Ceny;
 • Sklep - platforma umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę. Towary oferowane do sprzedaży są nowe lub używane zgodnie z ich opisem. Każdy z towarów jest posiadany przez Sprzedającego dłużej niż 6 miesięcy;
 • Sprzedawca – Michał Rajewicz, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice. Sprzedawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a niniejszy Sklep nie ma charakteru działalności zorganizowanej i ciągłej, stanowi on „wyprzedaż garażową”
 • Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu;
 • Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający zakres Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

§ 2.

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
  1. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.
 5. Klient zobowiązany jest również do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  2. niepodejmowania działań takich jak:
   1. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   2. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   3. modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów;
   4. nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 6. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet,  korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania  antywirusowego i zapory sieciowej.

§ 3.

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

§ 4.

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
  1. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
  2. Klient wskazuje w ramach formularza Zamówienia jego parametry ilościowe;
  3. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny;
  4. Klient uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności adres dostawy);
  5. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy;
  6. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;
  7. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), dochodzi do złożenia Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży określonej w Zamówieniu;
  8. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i zarazem potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

§ 5.

 1. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą przelewu elektronicznego.
 2. Sprzedawca nie oferuje systemu płatności za pobraniem.
 3. Akceptowalne sposoby płatności są prezentowane w ramach Sklepu (w ramach formularza Zamówienia oraz w ramach Sklepu).
 4. Termin płatności za zamówione towary wynosi 1 dzień roboczy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.

§ 6.

 1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu złożenia Zamówienia do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej towary i wynosi maksymalnie 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w ramach formularza Zamówienia.
 3. Koszty dostawy towarów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie towaru, z tym zastrzeżeniem że Sprzedawca wobec wybranych przez siebie terytoriów państw w wybranym okresie może zaoferować Klientowi nieodpłatną dostawę towaru.
 4. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej, jak również wybranych krajów poza terenem Unii Europejskiej. Sprzedawca może sukcesywnie rozszerzać zakres możliwych dostaw również o inne kraje. Informacje o ograniczeniach w dostawie (w tym lista krajów, do których Sprzedawca dostarcza towary) znajdują się w ramach Sklepu.

§ 7.

 1. Sprzedawca przy każdym z towarów informuje Klienta o jego stanie oraz innych istotnych cechach i wadach.
 2. Sprzedawca niniejszym wyłącza uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi.
 3. Za uprzednią zgodą Sprzedawcy jest możliwy zwrot towarów przez Klienta.
 4. Klient, który wykonuje zwrot towaru, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: Michał Rajewicz, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice.
 5. Klient może zgłosić zastrzeżenia co towaru w szczególności listownie na adres: Michał Rajewicz, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@michumoto.com
 6. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

§ 8.

 1. Dane osobowe Klientów Sklepu w procesie składania Zamówienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Michał Rajewicz, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice, adres poczty elektronicznej: info@extremecoding.pl.
 3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Klient może wrazić również zgodę na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących produktów lub usług Administratora i partnerów Administratora.
 4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom (podwykonawcom lub partnerom biznesowym), zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia złożenie Zamówienia i realizację Umowy Sprzedaży.
 6. Klient Sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 9.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2017 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży;
  2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   1. decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
   2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 lit. h Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 10.

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Umowa z Klientem jest zawierana w języku polskim.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://shopa.michumoto.com/PL/regulamin skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 4. Z zastrzeżeniem §7 Regulaminu, towary oferowane przez Sprzedawcą nie są objęte gwarancją i usługami posprzedażnymi.
 5. Przedmiotem Umowy Sprzedaży nie są w żadnym przypadku treści cyfrowe.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAKUPÓW W SHOPA.MICHUMOTO.COM.

 • Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1280x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
 • Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej
  • Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub inne obecne wersje przeglądarek internetowych
  • Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript