Polityka prywatności


  • Każdy użytkownik („Użytkownik”) ma prawo do ochrony prywatności w ramach działalności serwisu shopa.michumoto.com („Serwis”).

  • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą  zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („u.o.d.o.”) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy w celach określonych w poszczególnych formularzach znajdujących się w Serwisie.

  • Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Serwisu przez Użytkowników jest Michał Rajewicz, ul. Słowackiego 13, 40-093 Katowice („Administrator danych”).

  • Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  • Dane osobowe Użytkowników podawane są dobrowolnie. Każdemu z Użytkowników przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.

  • Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi na drodze pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 u.o.d.o.

  • Szczegóły korzystania przez Serwis z plików cookies określa Polityka plików cookies.

  • W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o skontaktowanie się z Administratorem pod adresem podanym poniżej. Te same dane kontaktowe mogą być wykorzystane w przypadku chęci uzyskania przez Państwa dostępu do swoich danych gromadzonych za pomocą Serwisu, ich poprawiania lub usunięcia.


Michał Rajewicz, ul. Słowackiego 13, 40-093 Katowice

Adres e-mail: info@michumoto.com